Office Professional Plus 2016 Key sale 100% Genuine Office Professional Plus 2016 Product Key. buy Windows 10 Pro Key Windows 10 Pro Key is the genuine license for Windows 10 Pro product. The products will be registered online in the offical site and receive offical updates & service support.

CZŁONKOSTWO

Członkowie honorowi Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej:

prof. Nancy McWilliams

prof. Paul Wachtel

prof. Zvi Lothane

 

Zachęcamy do członkostwa w Naukowym Towarzystwie Psychoterapii Psychodynamicznej. Poniżej znajdziecie Państwo fragment statutu dotyczący warunków członkostwa.

Aby zostać członkiem towarzystwa prosimy o wypełnienie załączonej deklaracji członkowskiej oraz o wniesienie składki członkowskiej w wysokości 100 zł na poniższy rachunek NTPP.

Naukowe Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

ul. Katowicka 18
03-932 Warszawa

PKO Bank Polski
26 1440 1101 0000 0000 1614 5211

W tytule przelewu prosimy o wskazanie imienia i nazwiska członka oraz dopisku „składka członkowska”.

Członkowie, ich prawa i obowiązki

Artykuł 6

 1. Towarzystwo posiada członków:

1)      zwyczajnych,

2)      honorowych,

3)      nadzwyczajnych,

4)      wspierających.

Artykuł 7

 1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej działają w Towarzystwie przez swoich przedstawicieli.

 

 1. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej mogą być jedynie członkami wspierającymi Towarzystwa.

Artykuł 8

 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która spełnia łącznie następujące przesłanki:

1)      uzyskała tytuł magistra lub lekarza medycyny lub analogiczny tytuł w przypadku cudzoziemców,

2)      uzyskała świadectwo ukończenia szkolenia w zakresie psychoterapii według programu uznanego przez Zarząd Towarzystwa,

3)      zaakceptowała statutowe cele Towarzystwa,

4)      złożyła pisemną deklarację o przyjęcie na członka zwyczajnego Towarzystwa,

5)      uzyskała pisemną rekomendację dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa.

 1. Decyzję o przyznaniu członkostwa zwyczajnego Towarzystwa wydaje Zarząd Główny w formie uchwały.

Artykuł 9

 1. Członkiem nadzwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która spełnia łącznie następujące przesłanki:

1)      uzyskała tytuł magistra lub lekarza medycyny lub analogiczny tytuł w przypadku cudzoziemców,

2)      jest w trakcie szkolenia w zakresie psychoterapii według programu uznanego przez Zarząd Towarzystwa,

3)      zaakceptowała statutowe cele Towarzystwa,

4)      złożyła pisemna deklarację o przyjęcie na członka nadzwyczajnego Towarzystwa,

5)      uzyskała pisemną rekomendację dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa.

 1. Decyzję o przyznaniu członkostwa nadzwyczajnego Towarzystwa wydaje Zarząd Główny w formie uchwały.

Artykuł 10

 1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zainteresowana merytoryczną działalnością Towarzystwa i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową na cele statutowe Towarzystwa.
 2. Członek wspierający obowiązany jest do:

1)      niesienia pomocy finansowej lub rzeczowej na cele statutowe Towarzystwa,

2)      wspierania i propagowania działalności statutowej Towarzystwa.

 1. Na wniosek dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa Zarząd Główny w formie uchwały wydaje decyzję o przyznaniu członkostwa wspierającego Towarzystwa.

Artykuł 11

 1. Członkostwo honorowe Towarzystwa nadaje w formie uchwały na wniosek Zarządu Głównego – Walne Zgromadzenie osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju psychoterapii psychodynamicznej lub dla realizacji celów statutowych Towarzystwa.

Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.