CZŁONKOWIE HONOROWI NAUKOWEGO TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII PSYCHODYNAMICZNEJ:

prof. Nancy McWilliams

prof. Paul Wachtel

prof. Zvi Lothane

 

Zachęcamy do członkostwa w Naukowym Towarzystwie Psychoterapii Psychodynamicznej. Poniżej znajdziecie Państwo fragment statutu dotyczący warunków członkostwa.

Aby zostać członkiem towarzystwa prosimy o wypełnienie załączonej deklaracji członkowskiej oraz o wniesienie składki członkowskiej w wysokości 100 zł na poniższy rachunek NTPP.

deklaracja_czlonkowska

Naukowe Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

 1. Katowicka 18
  03-932 Warszawa

PKO Bank Polski
26 1440 1101 0000 0000 1614 5211

W tytule przelewu prosimy o wskazanie imienia i nazwiska członka oraz dopisku „składka członkowska”.

Członkowie, ich prawa i obowiązki

Artykuł 6

 1. Towarzystwo posiada członków:

1)      zwyczajnych,

2)      honorowych,

3)      nadzwyczajnych,

4)      wspierających.

Artykuł 7

 1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej działają w Towarzystwie przez swoich przedstawicieli.

 

 1. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej mogą być jedynie członkami wspierającymi Towarzystwa.

Artykuł 8

 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która spełnia łącznie następujące przesłanki:

1)      uzyskała tytuł magistra lub lekarza medycyny lub analogiczny tytuł w przypadku cudzoziemców,

2)      uzyskała świadectwo ukończenia szkolenia w zakresie psychoterapii według programu uznanego przez Zarząd Towarzystwa,

3)      zaakceptowała statutowe cele Towarzystwa,

4)      złożyła pisemną deklarację o przyjęcie na członka zwyczajnego Towarzystwa,

5)      uzyskała pisemną rekomendację dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa.

 1. Decyzję o przyznaniu członkostwa zwyczajnego Towarzystwa wydaje Zarząd Główny w formie uchwały.

Artykuł 9

 1. Członkiem nadzwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która spełnia łącznie następujące przesłanki:

1)      uzyskała tytuł magistra lub lekarza medycyny lub analogiczny tytuł w przypadku cudzoziemców,

2)      jest w trakcie szkolenia w zakresie psychoterapii według programu uznanego przez Zarząd Towarzystwa,

3)      zaakceptowała statutowe cele Towarzystwa,

4)      złożyła pisemna deklarację o przyjęcie na członka nadzwyczajnego Towarzystwa,

5)      uzyskała pisemną rekomendację dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa.

 1. Decyzję o przyznaniu członkostwa nadzwyczajnego Towarzystwa wydaje Zarząd Główny w formie uchwały.

Artykuł 10

 1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zainteresowana merytoryczną działalnością Towarzystwa i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową na cele statutowe Towarzystwa.
 2. Członek wspierający obowiązany jest do:

1)      niesienia pomocy finansowej lub rzeczowej na cele statutowe Towarzystwa,

2)      wspierania i propagowania działalności statutowej Towarzystwa.

 1. Na wniosek dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa Zarząd Główny w formie uchwały wydaje decyzję o przyznaniu członkostwa wspierającego Towarzystwa.

Artykuł 11

 1. Członkostwo honorowe Towarzystwa nadaje w formie uchwały na wniosek Zarządu Głównego – Walne Zgromadzenie osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju psychoterapii psychodynamicznej lub dla realizacji celów statutowych Towarzystwa.

Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

TRAUMA,PRZYWIĄZANIE
I REZYLIENCJA

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWEGO
TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII PSYCHODYNAMICZNEJ

7-9 MAJ 2021R.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES:

kontakt@ntpp.org.pl

formularz_zgloszeniowy (doc)
formularz_zgloszeniowy (pdf)