Regulaminy

[vc_row full_width=”stretch_row_content_no_spaces”][vc_column][belton_intro height=”not-completely-full” content_placement=”left-wide” content_vertical_placement=”bottom” color=”#0a0000″ image=”397″]

Regulaminy

[/belton_intro][/vc_column][/vc_row][vc_section full_width=”stretch_row” content_placement=”top” el_class=”white” css=”.vc_custom_1539948361113{padding-top: 20px !important;}”][vc_row][vc_column width=”1/6″ css=”.vc_custom_1539948202627{margin-top: 0px !important;border-top-width: 0px !important;padding-top: 0px !important;}”][vc_btn title=”O NTPP” style=”classic” shape=”square” color=”mulled-wine” size=”sm” align=”center” css_animation=”none” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fntpp.org.pl%2Fo-ntpp%2F|||”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_btn title=”WYDARZENIA” style=”classic” shape=”square” color=”mulled-wine” size=”sm” align=”center” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fntpp.org.pl%2Fwydarzenia%2F|||”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_btn title=”CZYTELNIA” style=”classic” shape=”square” color=”mulled-wine” size=”sm” align=”center” button_block=”true” link=”|||”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_btn title=”CZŁONKOSTWO” style=”classic” shape=”square” color=”mulled-wine” size=”sm” align=”center” button_block=”true” link=”|||”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_btn title=”KONTAKT” style=”classic” shape=”square” color=”mulled-wine” size=”sm” align=”center” button_block=”true” link=”|||”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/12″][/vc_column][vc_column width=”7/12″][vc_column_text]REGULAMINY

Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Członków
Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej
uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej w dniu 14/06/2014 roku.

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. Właściwości i kompetencje Walnego Zgromadzenia określa statut Towarzystwa oraz niniejszy Regulamin.
3. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny raz na trzy lata, zawiadamiając Członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad na co najmniej 14 dni przed wskazanym w zawiadomieniu terminem. Decydująca jest data wysłania zawiadomienia. Zawiadomienia mogą być wysyłane pocztą elektroniczną bądź listem zwykłym lub poleconym za pośrednictwem poczty.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogólnej liczby Członków zwyczajnych i nadzwyczajnych.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej.
8. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie może skutecznie obradować ze względu na brak kworum, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Zarząd Główny wyznacza kolejny (drugi) termin odbycia Walnego Zgromadzenia, które może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
9. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych Członków Towarzystwa, bez względu na liczbę uczestników Walnego Zgromadzenia.
10. Walne Zgromadzenie otwiera przedstawiciel Zarządu Towarzystwa, a następnie zebrani dokonują wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Sekretarza w głosowaniu jawnym.
11. Kompetencje i obowiązki Przewodniczącego Zgromadzenia:
• prowadzenie Zgromadzenia zgodnie z porządkiem obrad i czuwanie nad jego zgodnością ze statutem oraz niniejszym regulaminem,
• sporządzenie i podpisanie protokółu – wspólnie z sekretarzem Zgromadzenia;
• protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, nazwiska: Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, numery i treść podjętych uchwał i załączoną listę obecności Członków Towarzystwa.
• przedstawienie zebranym do zatwierdzenia ustalonego porządku obrad Zgromadzenia oraz zgłoszonych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad,
• sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie na jej podstawie prawomocności zebrania,
• udzielanie głosu członkom według kolejności zgłoszeń,
• sprawowanie pieczy nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,
• ustalenie sposobu i kolejności głosowania,
• podejmowanie innych czynności wynikających z Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
• po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad – ogłoszenie podjętych uchwał i zamknięcie Walnego Zgromadzenia,

12. Wszyscy członkowie Towarzystwa mają prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu. Członkom zwyczajnym Towarzystwa przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze z głosem stanowiącym. Członkowie honorowi, nadzwyczajni i wspierający biorą udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
13. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu.
14. W przypadku braku kworum, po konsultacji z Sekretarzem, Przewodniczący ogłasza termin zebrania w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
15. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w trybie i na zasadach określonych w Statucie Towarzystwa.
16. Do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu.
17. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub grupy 5 Członków Towarzystwa.
18. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały Walnego Zgromadzenia.
19. Walne Zgromadzenie Członków dokonuje wyboru władz Towarzystwa.
20. Kandydatów do władz Towarzystwa mają prawo zgłaszać wszyscy członkowie Towarzystwa – po uzyskaniu zgody kandydata.
21. Do przeprowadzenia wyborów powołuje się komisję skrutacyjną.
22. Wybory władz są tajne, następują zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej.
23. Walne Zgromadzenie ustala liczbę Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa i wybiera skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej – w trybie przewidzianym przez Statut Towarzystwa.
24. Walne Zgromadzenie może powoływać komisje nadzwyczajne dla zbadania określonej sprawy. Powołując takie komisje, Walne Zgromadzenie określa cel, zasady i tryb ich działania.
25. Głosowania podczas Walnego Zgromadzenia inne niż wybór wybieralnych władz Towarzystwa odbywają się jawnie.
26. Na żądanie ¼ liczby Członków Towarzystwa obecnych na Walnym Zgromadzeniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić głosowanie tajne w innych sprawach – objętych porządkiem obrad, jak też zgłoszonych na zebraniu.
27. Komisja Rewizyjna na Walnym Zgromadzeniu przedstawia wniosek o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi.
28. Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie w Warszawie wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.

Regulamin Sądu Koleżeńskiego
Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej
uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej w dniu 14. 06. 2014 roku.

Postanowienia ogólne.
§ 1
1. Sąd Koleżeński jest jednym z organów Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (dalej „NTPP”), powoływanym przez Walne Zgromadzenie Członków NTPP.
2. Sąd Koleżeński działa na podstawie Statutu NTPP oraz niniejszego Regulaminu.
3. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu.
§ 2
1. Sąd Koleżeński jest powołany do polubownego rozwiązywania kwestii spornych i konfliktów, na drodze porozumienia i kompromisu, poprzez obiektywne zbadanie racji stron, oraz wyjaśnienie wszelkich okoliczności związanych ze sprawą, a także w trosce o dobre imię i interesy NTPP.
2. Sąd Koleżeński wydaje swoje orzeczenia na podstawie swobodnej oceny całokształtu dowodów przedstawionych w danej sprawie i samodzielnie rozstrzyga nasuwające się w toku postępowania zagadnienia.
3. Sąd Koleżeński jest powołany do orzekania o zgodności postępowania członków NTPP z Kodeksem etyczno – zawodowym psychologa, rozstrzygania – wynikłych w obrębie NTPP – sporów między członkami oraz rozpatrywania skarg członków NTPP dotyczących działania organów statutowych NTPP.
4. Sąd Koleżeński jest jednoinstancyjny.

Skład Sądu Koleżeńskiego.
§ 3
1. Skład Sądu Koleżeńskiego wybierany jest na Walnym Zgromadzeniu Członków NTPP.
2. Kadencja poszczególnych członków Sądu Koleżeńskiego trwa 3 lat.

§ 4
W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi od 3 do 6 osób, które ze swojego grona wybierają Przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

§ 5
Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy w obecności przynajmniej trzech członków, w tym Przewodniczącego lub jego zastępcy.

§ 6
1. Członek Sądu Koleżeńskiego nie może pełnić innej funkcji w organach NTPP.
2. Z chwilą wyboru do Sądu Koleżeńskiego członka organu NTPP pełnione przez niego funkcje ulegają zawieszeniu.
§ 7
W składzie Sądu Koleżeńskiego rozpatrującego daną sprawę nie może zasiadać osoba, jeżeli:
a. sprawa dotyczy jej bezpośrednio;
b. jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym jednej ze stron;
c. pomiędzy nią, a którąś ze stron zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby podać w wątpliwość jej bezstronność;
d. była sędzią sprawozdawcą w danej sprawie.

§ 8
1. Wyłączenie członka z rozpatrywania sprawy może nastąpić na jego własne żądanie lub na wniosek którejś ze stron.
2. Wyłączenie wymaga postanowienia Sądu Koleżeńskiego.
3. Strona może jedynie raz wnioskować o wyłącznie ze sprawy członka Sądu Koleżeńskiego.
4. Jeśli wyłączony ze sprawy zostanie Przewodniczący Sądu, pozostali członkowie wybierają ze swego grona Przewodniczącego do zakończenia danej sprawy.

§ 9
Ukonstytuowanie się Sądu Koleżeńskiego następuje z chwilą wyboru jego składu przez Walne Zgromadzenie Członków NTPP.

Zakres działania Sądu Koleżeńskiego.
§ 10
Celami działania Sądu Koleżeńskiego są:
1. zabezpieczenie interesu klientów przed niekompetentnymi lub nieetycznymi działaniami Członków NTPP;
2. zabezpieczenie interesu Członków NTPP przed niekompetentnymi lub nieetycznymi działaniami organów statutowych NTPP i innych Członków NTPP;
3. umożliwienie Członkom NTPP oczyszczenie się ze stawianych im zarzutów.

§ 11
Sąd Koleżeński rozpoznaje:
1. sprawy przeciwko Członkom i organom NTPP, wniesione przez Członków NTPP, organy NTPP, osoby prywatne, instytucje, stowarzyszenia i inne podmioty o czyny sprzeczne ze statutem NTPP lub Kodeksem etyczno-zawodowym psychologa;
2. sprawy wniesione przez Członków NTPP w przypadku, gdy Członkowie ci pragną obronić się przed zarzutami stawianymi im przez osoby trzecie i uzyskać w Sądzie Koleżeńskim odpowiednie orzeczenie.

Tryb działania Sądu Koleżeńskiego.
§ 12
1. Decyzje Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów.
2. Rozpatrywanie spraw odbywa się z zachowaniem następujących zasad:
a. domniemania niewinności;
b. kontradyktoryjności;
c. obiektywizmu (bezstronności);
d. prawdy materialnej;
e. prawa do obrony.
§ 13
1. Rozprawy Sądu Koleżeńskiego odbywają się ustnie z możliwością wyłączenia jawności.
2. Wyłączenie jawności następuje na zgodny wniosek obu Stron postępowania.
§ 14
1. Po wpłynięciu sprawy do Sądu Koleżeńskiego, Przewodniczący w terminie 60 dni od otrzymania sprawy wyznacza sędziego sprawozdawcę, który przeprowadza postępowanie przygotowawcze. Postępowanie to powinno zakończyć się w ciągu 90 dni od otrzymania sprawy przez sędziego sprawozdawcę.
2. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może przedłużyć ten termin nie więcej niż o 30 dni. O przedłużeniu postępowania powiadamia się zainteresowane strony.
3. Nie wszczyna się postępowania, jeżeli od czasu popełnienia czynu upłynęły 3 lata.
4. Sędzia sprawozdawca, w zależności od charakteru sprawy, w ramach postępowania przygotowawczego może podjąć się mediacji, zapraszając Strony.
§ 15
W przypadku, gdy postępowanie mediacyjne nie skończy się wycofaniem sprawy przez zainteresowane Strony, sędzia sprawozdawca wnioskuje o rozpatrzenie sprawy przez Sąd Koleżeński, przedkładając w formie pisemnej zebrany materiał składowi orzekającemu.

§ 16
W przypadku niepowodzenia postępowania mediacyjnego i podjęcia przez Sąd Koleżeński decyzji o rozpatrywaniu sprawy, Sąd Koleżeński zapoznaje pozwanego z treścią zebranych dowodów i wzywa go do złożenia wyjaśnień w przedmiocie sprawy, przedstawienia męża zaufania i wniosków w sprawie powołania biegłych w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez pozwanego materiałów sprawy.

§ 17
Jeżeli pozwany nie skorzysta w terminie przewidzianym w § 16 z przysługujących mu uprawnień, albo też pomimo prawidłowo wysłanego wezwania nie stawi się na rozprawie bez uzasadnionych przyczyn przedstawionych Sądowi Koleżeńskiemu na piśmie i nie pośle na rozprawę swego męża zaufania, Sąd Koleżeński przeprowadzi rozprawę i wyda orzeczenie zaocznie.

§ 18
1. Sąd Koleżeński przy rozpatrywaniu sprawy każdorazowo:
a. dopuszcza męża zaufania każdej ze stron, powołanego spośród Członków Zwyczajnych NTPP;
b. rozmawia ze Stronami;
c. bada dokumenty.
2. Sąd Koleżeński może też zastosować inne metody postępowania, takie jak:
a. powołanie świadków;
b. powołanie biegłych z grona zatwierdzonego przez organy NTPP;
c. zasięgnięcie opinii innych organów NTPP;
d. wystąpienie o przeprowadzenie ekspertyz do innych organów NTPP;
e. skierowanie sprawy, która nie należy do właściwości Sądu Koleżeńskiego do innych organów NTPP.

§ 19
Z każdego posiedzenia Sądu Koleżeńskiego sporządza się protokół.

§ 20
Wszelkie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego muszą zawierać pisemne umotywowanie.

§ 21
1. Sąd zobowiązany jest do wydania orzeczenia w czasie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przeprowadzenia rozprawy.
2. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może przedłużyć ten okres o dalsze 30 dni, po uprzednim poinformowaniu Stron.

Sankcje Sądu Koleżeńskiego
§ 22
1. Postępowanie Sądu Koleżeńskiego NTPP kończy się umorzeniem lub wydaniem orzeczenia.
Stosowanie do charakteru sprawy Sąd Koleżeński może uniewinnić pozwanego, pouczyć Strony lub samego Pozwanego, albo wymierzyć jedną z kar:
a. upomnienie;
b. naganę;
c. zawieszenie w prawach członka NTPP na okres ustalony przez Sąd, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy.
d. wykluczenie z NTPP.
2. Zawieszenie w prawach członka NTPP oznacza zawieszenie czynnego i biernego prawa wyborczego, zawieszenie przyznanych przez NTPP certyfikatów, rekomendacji, licencji, uprawnień do prowadzenia szkoleń i konsultacji oraz niektórych uprawnień wynikających z członkostwa w NTPP.
3. Sąd może wymierzyć karę dodatkową w postaci opublikowania prawomocnego orzeczenia w mediach NTPP.

Prawa i obowiązki członków NTPP względem Sądu Koleżeńskiego.

§ 23
Członek NTPP pozwany przed Sąd Koleżeński ma prawo powołać swego męża zaufania spośród Członków Zwyczajnych NTPP.
§ 24
Strony występujące w sprawie mają prawo:
a. przedstawiać dokumenty dotyczące sprawy;
b. domagać się opinii biegłych;
c. zgłaszać na rozprawę świadków.

§ 25
Członkowie NTPP powołani na świadków lub biegłych w sprawie toczącej się przed Sądem Koleżeńskim nie mogą uchylać się od składania zeznań lub opinii zarówno w toku postępowania przygotowawczego, jak i w czasie rozprawy – z wyjątkiem warunków przewidzianych w §7 i §8 niniejszego Regulaminu.

Postępowanie odwoławcze.
§ 26
1. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków NTPP w terminie 14 dni od dnia zapoznania się z orzeczeniem.
2. Odwołanie powinno zawierać:
a. oznaczenie orzeczenia, od którego jest wnoszone;
b. zwięzłe przedstawienie zarzutów;
c. uzasadnienie zarzutów;
d. wniosek o zmianę, uchylenie orzeczenia z zaznaczeniem żądanej zmiany lub uchylenia w całości, lub przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.
3. Orzeczenia wydane przez Walne Zgromadzenie Członków NTPP jako II instancję są ostateczne.
4. Decyzje Walnego Zgromadzenia dotyczące skargi kasacyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

Postanowienie końcowe.
§ 27
1. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego są ostateczne z zastrzeżeniem art. 26 niniejszego Regulaminu i są przekazywane do wiadomości Zarządu Głównego NTPP.
2. Prawomocne orzeczenia wymierzające karę są publikowane w mediach NTPP, jeżeli Sąd Koleżeński wymierzy taką karę dodatkową.
3. Prawomocne orzeczenia uniewinniające mogą być publikowane w mediach NTPP za zgodą lub na wniosek osoby pozwanej.

§ 28
Praca członków Sądu Koleżeńskiego ma charakter społeczny i nie przysługuje za nią wynagrodzenie.

§ 29
Członkom Sądu Koleżeńskiego przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z realizacją wyznaczonych zadań.

§ 30
Ze swojej działalności Sąd Koleżeński zdaje sprawozdanie na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 31
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14. 06. 2014 roku.

Regulamin Komisji Rewizyjnej
Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej
uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej w dniu 14. 06. 2014 roku.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa i działa na podstawie Statutu Towarzystwa, uchwał Walnego Zgromadzenia Członków oraz niniejszego Regulaminu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie
3. Wybrani Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w wybieralnych Władzach Towarzystwa, ani być pracownikami Towarzystwa
4. Członkowie Komisji wybierają ze swego grona Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
5. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) Kontrolowanie co najmniej raz do roku całokształtu działalności Towarzystwa;
b) Zatwierdzanie bilansu i innych sprawozdań finansowych;
c) Występowanie do Zarządu Głównego lub do Walnego Zgromadzenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych;
d) Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Głównego;
e) Zwołanie Walnego Zgromadzenia w razie niezwołania go przez Zarząd Główny w terminie określonym w statucie;
f) Składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla członków Zarządu Głównego;
g) Składanie sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu;
h) Prawo żądania od członków i władz Towarzystwa złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
6. Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący nie rzadziej, niż raz w roku oraz na każde żądanie dwóch członków Komisji. O terminie posiedzenia członkowie Komisji winni być powiadomieni co najmniej 14 dni wcześniej, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej z potwierdzeniem zwrotnym.
7. W celu wykonania swych statutowych zadań Komisja ma prawo żądać od Zarządu, członków i pracowników Towarzystwa wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty, sprawdzać stan majątku Towarzystwa.
8. W posiedzeniu Komisji mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego.
9. Z czynności kontrolnych Komisja sporządza protokół zawierający:
a) Datę i przedmiot kontroli
b) Nazwiska osób przeprowadzających kontrolę oraz ewentualnie osób obecnych podczas kontroli
c) Wykaz dokumentów, na podstawie których wydano ocenę i wynik kontroli
d) Podpisy osób przeprowadzających kontrolę oraz ewentualnie osób obecnych podczas kontroli.
10. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Komisja powinna żądać zwołania posiedzenia Zarządu celem podjęcia odpowiednich kroków zapobiegających powstawaniu nieprawidłowości i umożliwiających likwidację szkód.
11. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne, jeśli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy członków Komisji.
12. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego. Głosowania są jawne.
13. Z każdego posiedzenia i czynności Komisji Rewizyjnej powinien być sporządzony protokół, zawierający podjęte decyzje, uchwały i ustalenia. Protokół podpisują wszyscy obecni członkowie Komisji.
14. Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w trybie obiegowym lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W takim przypadku uchwała może zostać podjęta, jeżeli wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej zostali prawidłowo powiadomieni o jej proponowanej treści.
15. Członkowie Komisji pełnią swoją funkcję społecznie.
16. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia go uchwałą przez Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa.
17. Zmiana Regulaminu Komisji może nastąpić w formie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa.

Regulamin_WZ_NTPP

Regulamin_SK_NTPP

Regulamin_KR_NTPP[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/12″][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section full_width=”stretch_row”][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”318″ img_size=”full”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text css_animation=”bounceIn”]

TRAUMA,PRZYWIĄZANIE
I REZYLIENCJA

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWEGO
TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII PSYCHODYNAMICZNEJ

24-26 KWIETNIA 2020R.

[/vc_column_text][vc_btn title=”Zobacz więcej” style=”classic” color=”blue” size=”lg” align=”right” link=”url:http%3A%2F%2Fntpp.org.pl%2Fkonferencje%2F|||”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text]

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES:

kontakt@ntpp.org.pl

formularz_zgloszeniowy (doc)
formularz_zgloszeniowy (pdf)
ulotka_konferencja_2020[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][/vc_section]