Statut

[vc_row full_width=”stretch_row_content_no_spaces”][vc_column][belton_intro height=”not-completely-full” content_placement=”left-wide” content_vertical_placement=”bottom” color=”#0a0000″ image=”411″]

Statut

[/belton_intro][/vc_column][/vc_row][vc_section full_width=”stretch_row” content_placement=”top” el_class=”white” css=”.vc_custom_1539948361113{padding-top: 20px !important;}”][vc_row][vc_column width=”1/6″ css=”.vc_custom_1539948202627{margin-top: 0px !important;border-top-width: 0px !important;padding-top: 0px !important;}”][vc_btn title=”O NTPP” style=”classic” shape=”square” color=”mulled-wine” size=”sm” align=”center” css_animation=”none” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fntpp.org.pl%2Fo-ntpp%2F|||”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_btn title=”WYDARZENIA” style=”classic” shape=”square” color=”mulled-wine” size=”sm” align=”center” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fntpp.org.pl%2Fwydarzenia%2F|||”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_btn title=”CZYTELNIA” style=”classic” shape=”square” color=”mulled-wine” size=”sm” align=”center” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fntpp.org.pl%2Fartykuly|||”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_btn title=”CZŁONKOSTWO” style=”classic” shape=”square” color=”mulled-wine” size=”sm” align=”center” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fntpp.org.pl%2Fczlonkostwo|||”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_btn title=”KONTAKT” style=”classic” shape=”square” color=”mulled-wine” size=”sm” align=”center” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fntpp.org.pl%2Fkontakt|||”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/12″][/vc_column][vc_column width=”7/12″][vc_column_text]STATUT

NAUKOWEGO TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII PSYCHODYNAMICZNEJ

(tekst jednolity na dzień 14 czerwca 2014r.)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Artykuł 1

1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Naukowe Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

2. Naukowe Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej (zwane dalej „Towarzystwem”) działa na podstawie niniejszego Statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).

3. Towarzystwo posiada osobowość prawną.

4. Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Artykuł 2

1. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Towarzystwo może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

2. Siedzibą Towarzystwa jest miasto stołeczne Warszawa.

Artykuł 3

Towarzystwo zostaje powołane na czas nieokreślony.

Rozdział II

Cele i formy działania

Artykuł 4

Towarzystwo zostało powołane w dniu 3 czerwca 2013 r. dla realizacji następujących celów:

1. wspieranie rozwoju wiedzy dotyczącej teorii i praktyki w psychoterapii psychodynamicznej;

2. określanie standardów zawodowych i etycznych w psychoterapii psychodynamicznej i dbałość o ich przestrzeganie, z uwzględnieniem międzynarodowych norm w tym zakresie;

3. propagowanie oraz podnoszenie wiedzy i umiejętności klinicznych psychoterapeutów psychodynamicznych, w oparciu o już istniejącą wiedzę i nowe badania naukowe;

4. dbałość o poziom szkoleń w psychoterapii psychodynamicznej, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych standardów i najnowszej wiedzy;

5. popularyzowanie psychoterapii psychodynamicznej wśród praktykujących psychoterapeutów oraz osób szkolących się i zainteresowanych psychoterapią w kraju i na świecie;

6. działanie na rzecz wprowadzenia powszechnie obowiązującej regulacji prawnej dotyczącej nabywania uprawnień i wykonywania zawodu psychoterapeuty i superwizora psychoterapii.

Artykuł 5

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1. kształcenie i ocenę pracy psychoterapeutów i superwizorów z zakresu psychoterapii psychodynamicznej;

2. prowadzenie superwizji dla psychoterapeutów;

3. organizowanie wykładów, seminariów, kursów, konferencji;

4. wspieranie badań naukowych dotyczących psychoterapii psychodynamicznej, w tym interdyscyplinarnych, uwzględniających aktualny stan wiedzy;

5. prowadzenie badań naukowych w dziedzinach zgodnych ze statutowymi celami działania Towarzystwa oraz publikowanie wyników tych badań;

6. prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej związanej ze statutowymi celami działania Towarzystwa;

7. utrzymywanie kontaktów z innymi towarzystwami zawodowymi i naukowymi, w kraju i za granicą;

8. reprezentowanie członków Towarzystwa wobec instytucji państwowych i społecznych.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

Artykuł 6

1. Towarzystwo posiada członków:

1) zwyczajnych,

2) honorowych,

3) nadzwyczajnych,

4) wspierających.

Artykuł 7

1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej działają w Towarzystwie przez swoich przedstawicieli.

2. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej mogą być jedynie członkami wspierającymi Towarzystwa.

Artykuł 8

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która spełnia łącznie następujące przesłanki:

1) uzyskała tytuł magistra lub lekarza medycyny lub analogiczny tytuł w przypadku cudzoziemców,

2) uzyskała świadectwo ukończenia szkolenia w zakresie psychoterapii według programu uznanego przez Zarząd Towarzystwa,

3) zaakceptowała statutowe cele Towarzystwa,

4) złożyła pisemną deklarację o przyjęcie na członka zwyczajnego Towarzystwa,

5) uzyskała pisemną rekomendację dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa.

2. Decyzję o przyznaniu członkostwa zwyczajnego Towarzystwa wydaje Zarząd Główny w formie uchwały.

Artykuł 9

1. Członkiem nadzwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która spełnia łącznie następujące przesłanki:

1) uzyskała tytuł magistra lub lekarza medycyny lub analogiczny tytuł w przypadku cudzoziemców,

2) jest w trakcie szkolenia w zakresie psychoterapii według programu uznanego przez Zarząd Towarzystwa,

3) zaakceptowała statutowe cele Towarzystwa,

4) złożyła pisemna deklarację o przyjęcie na członka nadzwyczajnego Towarzystwa,

5) uzyskała pisemną rekomendację dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa.

2. Decyzję o przyznaniu członkostwa nadzwyczajnego Towarzystwa wydaje Zarząd Główny w formie uchwały.

Artykuł 10

1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zainteresowana merytoryczną działalnością Towarzystwa i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową na cele statutowe Towarzystwa.

2. Członek wspierający obowiązany jest do:

1) niesienia pomocy finansowej lub rzeczowej na cele statutowe Towarzystwa,

2) wspierania i propagowania działalności statutowej Towarzystwa.

3. Na wniosek dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa Zarząd Główny w formie uchwały wydaje decyzję o przyznaniu członkostwa wspierającego Towarzystwa.

Artykuł 11

1. Członkostwo honorowe Towarzystwa nadaje w formie uchwały na wniosek Zarządu Głównego – Walne Zgromadzenie osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju psychoterapii psychodynamicznej lub dla realizacji celów statutowych Towarzystwa.

2. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

Artykuł 12

1. Z zastrzeżeniem art. 11, członkostwo w Towarzystwie nabywa się na mocy uchwały Zarządu Głównego podjętej w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia przez kandydata wniosku o przyjęcie.

2. W przypadku powołania Oddziału Towarzystwa, którego teren działania obejmuje miejsce zamieszkania kandydata, deklaracja członkowska powinna zostać złożona za pośrednictwem Zarządu Oddziału i winna być opatrzona opinią Zarządu Oddziału.

3. W przypadku podjęcia przez Zarząd Główny uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków Towarzystwa, zainteresowany ma prawo, w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia powyższej uchwały, złożyć za pośrednictwem Zarządu Głównego odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zgromadzenia jest ostateczne.

Artykuł 13

1. Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Towarzystwa, a w szczególności:

1) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze;

2) ma prawo zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Towarzystwa;

3) ma prawo korzystać z pomocy Towarzystwa w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi;

4) ma prawo brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Towarzystwa z prawem głosu.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,

2) regularnego opłacania składek na rzecz Towarzystwa,

3) czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Towarzystwa,

4) dbania o dobre imię i mienie Towarzystwa.

Artykuł 14

1. Członek nadzwyczajny nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w pracach Towarzystwa, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.

2. Do obowiązków członka nadzwyczajnego należy:

1) przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;

2) regularne opłacanie składek na rzecz Towarzystwa;

3) czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Towarzystwa;

4) dbanie o dobre imię i mienie Towarzystwa.

Artykuł 15

Członek wspierający nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w pracach Towarzystwa oraz zgłaszać do władz Towarzystwa wnioski i postulaty dotyczące realizowanych przez Towarzystwo zadań.

Artykuł 16

Członek honorowy nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w pracach Towarzystwa, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.

Artykuł 17

1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Głównemu;

2) śmierci członka;

3) wykluczenia przez Zarząd Główny:

a) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej za okres przekraczający 12 miesięcy; w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny może odstąpić od skreślenia, a zaległości umorzyć albo ich spłatę rozłożyć na raty;

b) w wyniku utraty praw publicznych na mocy prawomocnego orzeczenia sądu;

4) wykluczenia na mocy orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

2. Osoba wykluczona ma prawo wnieść, za pośrednictwem Zarządu Głównego, odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia jej pisemnej uchwały o wykluczeniu. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania przez Walne Zgromadzenie prawa wykluczonego członka są zawieszone za wyjątkiem możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest rozstrzygnięcie odwołania.

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

Artykuł 18

1. Władzami Towarzystwa są:

1) Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa (zwane wcześniej i dalej ”Walnym Zgromadzeniem”),

2) Zarząd Główny,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Sąd Koleżeński.

2. Wybory do wybieralnych władz Towarzystwa odbywają się w głosowaniu tajnym. Wybór wybieralnych władz Towarzystwa następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

3. Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

4. Kadencja wybieralnych władz Towarzystwa trwa 3 lata.

5. Mandat członka Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wygasa w przypadku złożenia rezygnacji, śmierci lub odwołania mocą uchwały Walnego Zgromadzenia.

6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, o którym mowa w ust. 5 powyżej, w miejsce danego członka zostaje powołany ten spośród kandydatów, który w wyborach do tych władz uzyskał kolejno największą liczbę głosów. W przypadku Prezesa Zarządu Głównego – uzupełnienie następuje w drodze wyborów zgodnie z art. 22 ust. 3 niniejszego Statutu.

7. W przypadku braku kandydatów, o których mowa w ust. 6 powyżej albo niewyrażenia przez nich zgody na powołanie do władz Towarzystwa, przeprowadza się ponowne wybory na dane stanowisko.

Walne Zgromadzenie

Artykuł 19

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie.

2. Walne Zgromadzenie może być:

1) zwyczajne;

2) nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny raz na trzy lata, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad na co najmniej 14 dni przed wskazanym w zawiadomieniu terminem.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:

1) Komisji Rewizyjnej,

2) 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych i nadzwyczajnych.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.

7. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie może skutecznie obradować ze względu na brak kworum, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Zarząd Główny wyznacza kolejny (drugi) termin odbycia Walnego Zgromadzenia, które może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

8. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Towarzystwa, bez względu na liczbę uczestników Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 20

1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni.

2. W Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym mogą brać udział:

1) członkowie honorowi, nadzwyczajni i wspierający,

2) zaproszeni goście.

Artykuł 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa;

2) uchwalanie statutu Towarzystwa i jego zmian;

3) wybór i odwołanie członków wybieralnych władz Towarzystwa;

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności wybieralnych władz Towarzystwa;

5) nadawanie na wniosek Zarządu Głównego – członkostwa honorowego;

6) uchwalanie i zmiana regulaminów działania wybieralnych władz Towarzystwa;

7) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Głównego;

8) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Głównego i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego;

9) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i o przeznaczeniu jego majątku;

10) powoływanie komisji do realizacji poszczególnych celów Towarzystwa oraz uchwalanie regulaminów ich działania.

Zarząd Główny

Artykuł 22

1. Zarząd Główny składa się z 3 do 11 osób, w tym Prezesa Zarządu Głównego. Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Zarządu Głównego w danej kadencji we wskazanym w poprzednim zdaniu przedziale przed wybraniem jego członków.

2. Prezes Zarządu Głównego kieruje pracami Zarządu Głównego.

3. Prezes Zarządu Głównego oraz pozostali członkowie Zarządu Głównego są wybierani przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

4. Za wyjątkiem funkcji Prezesa Zarządu Głównego, Zarząd Główny może postanowić o przypisaniu poszczególnym członkom Zarządu Głównego innych określonych funkcji.

5. Prezes Zarządu Głównego może pełnić swoją funkcję jedynie przez dwie kolejne kadencje.

6. Do składania oświadczeń woli we wszelkich sprawach, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Towarzystwa, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Głównego działających łącznie.

7. Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Głównego.

8. Uchwały Zarządu Głównego mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Głównego zostali prawidłowo poinformowani o posiedzeniu.

9. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

10. Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są przez Prezesa Zarządu Głównego, a w razie jego nieobecności przez innego upoważnionego przez niego członka Zarządu Głównego lub co najmniej połowę członków Zarządu Głównego.

Artykuł 23

1. W obradach Zarządu Głównego z głosem stanowiącym udział biorą członkowie Zarządu Głównego.

2. W obradach Zarządu Głównego z głosem doradczym mogą brać udział zaproszeni goście oraz przewodniczący lub przedstawiciele:

1) Sądu Koleżeńskiego;

2) Komisji Rewizyjnej;

3) Zarządów Oddziałów.

Artykuł 24

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1) reprezentowanie Towarzystwa i działanie w jego imieniu;

2) kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa, zgodnie z postanowieniami statutu Towarzystwa oraz uchwałami i zaleceniami Walnego Zgromadzenia;

3) uchwalanie planów działalności merytorycznej, rozpatrywanie i zatwierdzanie programów szkoleniowych, nadzorowanie szkoleń w zakresie psychoterapii psychodynamicznej;

4) opiniowanie inicjatyw związanych z realizacją celów statutowych Towarzystwa;

5) uchwalanie preliminarza i budżetu;

6) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa;

7) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Towarzystwa;

8) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych (oddziałów) i jednostek organizacyjnych Towarzystwa;

9) przyjmowanie członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i wspierających do Towarzystwa;

10) występowanie do Walnego Zgromadzenia w sprawie nadania członkostwa honorowego Towarzystwa;

11) podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Towarzystwa w innych organizacjach krajowych i zagranicznych;

12) ustalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich opłacania oraz zwalnianie z obowiązku płacenia składki członkowskiej w szczególnych przypadkach;

13) ustalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Towarzystwa i innych regulaminów wymaganych przez prawo pracy;

14) zwoływanie Walnego Zgromadzenia;

15) składanie sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

Komisja Rewizyjna

Artykuł 25

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Komisji Rewizyjnej w danej kadencji we wskazanym w poprzednim zdaniu przedziale przed wybraniem jej członków.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w wybieralnych władzach Towarzystwa, ani być pracownikami Towarzystwa.

Artykuł 26

1. Komisja Rewizyjna jest organem Towarzystwa powołanym do sprawowania stałej kontroli nad działalnością Towarzystwa.

2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie co najmniej raz do roku całokształtu działalności Towarzystwa;

2) występowanie do Zarządu Głównego lub Walnego Zgromadzenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych;

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Głównego;

4) zwołanie Walnego Zgromadzenia w razie niezwołania go przez Zarząd Główny w terminie określonym w statucie;

5) składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla członków Zarządu Głównego;

6) składanie sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu;

7) prawo żądania od członków i władz Towarzystwa złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw;

8) zatwierdzanie bilansu i innych sprawozdań finansowych.

3. Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jej członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

5. Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w trybie obiegowym lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W takim przypadku uchwała może zostać podjęta, jeżeli wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej zostali prawidłowo powiadomieni o jej proponowanej treści.

6. Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin wprowadzony mocą uchwały Walnego Zgromadzenia.

Sąd Koleżeński

Artykuł 27

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 6 członków Towarzystwa. Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Sądu Koleżeńskiego w danej kadencji we wskazanym w poprzednim zdaniu przedziale przed wybraniem jej członków.

2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swego grona Przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych wybieralnych władzach Towarzystwa.

4. Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej trzyosobowym.

5. Obradom Sądu Koleżeńskiego przewodniczy Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub jego zastępca.

6. Decyzje Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów.

7. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zgromadzenia.

8. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:

1) rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem prawa, postanowień statutu lub zasad etycznego postępowania, zgłoszonych przez organy lub członków Towarzystwa,

2) rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Towarzystwa,

3) coroczne składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

9. Sąd Koleżeński może nałożyć następujące kary:

1) upomnienia,

2) nagany,

3) zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 6 do 12 miesięcy,

4) wykluczenia z Towarzystwa.

10. Artykuł 17 ust. 2 niniejszego Statutu reguluje dalsze postępowanie w razie zastosowania przez Sąd Koleżeński kary wykluczenia z Towarzystwa.

11. Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej oraz zebraniach Zarządu Głównego.

12. Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin przyjęty w formie uchwały przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział V

Oddziały terenowe i sekcje Towarzystwa

Artykuł 28

1. Z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 15 członków zwyczajnych Zarząd Główny może podjąć uchwałę o utworzeniu Oddziału Towarzystwa.

2. Teren działalności Oddziału i miejsce jego siedziby ustala Zarząd Główny. Zarząd Główny może uchwalić ramowy regulamin działania Oddziału Towarzystwa.

3. Oddział może ubiegać się o samodzielną osobowość prawną, którą nabywa w razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków Oddziału Towarzystwa uchwały w tym względzie, z chwilą jego wpisania do odpowiedniego rejestru.

Artykuł 29

1. Władzami Oddziału Towarzystwa są:

1) Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Towarzystwa (zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem Oddziału”),

2) Zarząd Oddziału,

3) Komisja Rewizyjna Oddziału.

2. Wybory do wybieralnych władz Oddziału Towarzystwa odbywają się w głosowaniu tajnym. Wybór wybieralnych władz Oddziału Towarzystwa następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

3. Kadencja wybieralnych władz Oddziału Towarzystwa trwa 3 lata.

4. Uchwały wszystkich władz Oddziału Towarzystwa zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków.

5. Mandat członka Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału wygasa w przypadku złożenia rezygnacji, śmierci lub odwołania mocą uchwały Walnego Zgromadzenia Oddziału.

6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Oddziału lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, o którym mowa w ust. 5 powyżej, w miejsce danego członka zostaje powołany ten spośród kandydatów, który w wyborach do tych władz uzyskał kolejno największą liczbę głosów. W przypadku wakatu na stanowisku Prezesa Zarządu Oddziału – uzupełnienie następuje w drodze wyborów zgodnie z art. 33 ust. 3 niniejszego Statutu.

7. W przypadku braku kandydatów, o których mowa w ust. 6 powyżej albo niewyrażenia przez nich zgody na powołanie do władz Oddziału Towarzystwa, przeprowadza się ponowne wybory na dane stanowisko.

Walne Zgromadzenie Oddziału

Artykuł 30

1. Najwyższą władzą Oddziału Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Oddziału.

2. Walne Zgromadzenie Oddziału może być:

1) zwyczajne;

2) nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału zwołuje Zarząd Główny Oddziału raz na trzy lata, zawiadamiając członków Oddziału o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad na co najmniej 14 dni przed wskazanym w zawiadomieniu terminie.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału zwołuje Zarząd Główny Oddziału z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:

1) Komisji Rewizyjnej,

2) Komisji Rewizyjnej Oddziału,

3) 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych i nadzwyczajnych Oddziału.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału Zarząd Główny Oddziału zwołuje w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia Oddziału zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Oddziału uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

7. Jeżeli Walne Zgromadzenie Oddziału nie może skutecznie obradować ze względu na brak kworum, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Zarząd Główny Oddziału wyznacza kolejny (drugi) termin odbycia Walnego Zgromadzenia Oddziału, które może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

8. Obradami Walnego Zgromadzenia Oddziału kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Oddziału wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Oddziału bez względu na liczbę uczestników Walnego Zgromadzenia Oddziału.

Artykuł 31

1. W Walnym Zgromadzeniu Oddziału z głosem stanowiącym udział biorą członkowie zwyczajni Towarzystwa należący do Oddziału.

2. W Walnym Zgromadzeniu Oddziału z głosem doradczym mogą brać udział:

1) członkowie honorowi, nadzwyczajni i wspierający Towarzystwa oraz członkowie zwyczajni nie należący do danego Oddziału,

2) zaproszeni goście.

Artykuł 32

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Oddziału należy:

1) realizacja zadań na terenie działań Oddziału,

2) uchwalenie głównych kierunków działalności Oddziału,

3) wybieranie i odwoływanie władz Oddziału: Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,

4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,

5) zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Towarzystwa,

6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału,

7) podjęcie uchwały o nabyciu przez Oddział Towarzystwa osobowości prawnej,

8) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Oddziału Towarzystwa.

Zarząd Oddziału

Artykuł 33

1) Zarząd Oddziału składa się z 3 osób, w tym Prezesa Zarządu Oddziału.

2) Prezes Zarządu Oddziału kieruje pracami Zarządu Oddziału.

3) Prezes Zarządu Oddziału oraz pozostali członkowie Zarządu Oddziału są wybierani przez Walne Zgromadzenie Oddziału w głosowaniu tajnym. Za wyjątkiem funkcji Prezesa Zarządu Oddziału, Zarząd Oddziału może postanowić o przypisaniu poszczególnym członkom Zarządu Oddziału innych określonych funkcji.

4) Prezes Zarządu Oddziału może pełnić swoją funkcję jedynie przez dwie kolejne kadencje.

5) Do składania oświadczeń woli we wszelkich sprawach, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Oddziału Towarzystwa, o ile posiada on osobowość prawną, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Oddziału działających łącznie.

6) Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Oddziału.

7) Uchwały Zarządu Oddziału mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Oddziału zostali prawidłowo poinformowani o posiedzeniu.

8) Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

9) Posiedzenia Zarządu Oddziału zwoływane są przez Prezesa Zarządu Oddziału Towarzystwa, a w razie jego nieobecności przez innego upoważnionego przez niego członka Zarządu Oddziału lub co najmniej dwóch członków Zarządu Oddziału.

Artykuł 34

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

1) kierowanie bieżącą pracą Oddziału Towarzystwa;

2) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Oddziału i Walnego Zgromadzenia Towarzystwa;

3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Towarzystwa;

4) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Oddziału Towarzystwa;

5) reprezentowanie Oddziału Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

6) zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna Oddziału

Artykuł 35

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Oddziału.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału wybierają ze swego grona Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji w wybieralnych władzach Towarzystwa Oddziału, ani być pracownikami Towarzystwa lub Oddziału.

Artykuł 36

1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem Oddziału Towarzystwa powołanym do sprawowania stałej kontroli nad działalnością Oddziału Towarzystwa.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

1) kontrola całokształtu działalności Oddziału Towarzystwa;

2) ocena pracy Zarządu Oddziału, w tym corocznych sprawozdań i bilansu;

3) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału i Zarządu Oddziału;

4) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Oddziału w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Oddziału;

5) wnioskowanie o odwołanie Zarządu Oddziału lub jego poszczególnych członków w razie bezczynności Zarządu Oddziału;

6) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Oddziału.

Postanowienia końcowe dotyczące Oddziałów i Sekcji Towarzystwa

Artykuł 37

1. Zarząd Główny Towarzystwa ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych z celami statutowymi Towarzystwa lub takich, które zdaniem Zarządu Głównego Towarzystwa mogą zaszkodzić wizerunkowi Towarzystwa.

2. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie Oddziału kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Oddziału uprawnionych do głosowania.

3. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Towarzystwa może podjąć także Walne Zgromadzenie Towarzystwa kwalifikowaną większością 2/3 głosów na wniosek Zarządu Oddziału Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej Oddziału lub Komisji Rewizyjnej Towarzystwa po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Oddziału Towarzystwa.

Artykuł 38

1. Członkowie Towarzystwa w liczbie co najmniej 10 osób mogą tworzyć merytoryczne Sekcje dla poszczególnych specjalności w ramach psychoterapii psychodynamicznej. Utworzenie Sekcji wymaga zgody Zarządu Głównego lub z jego upoważnienia – Zarządu właściwego Oddziału.

2. Zasady funkcjonowania Sekcji określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd Główny.

Rozdział VI

Majątek Towarzystwa i gospodarka finansowa

Artykuł 39

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i zgromadzone fundusze.

Artykuł 40

Na majątek Towarzystwa składają się:

1) wpływy uzyskiwane ze składek członkowskich;

2) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością, w użytkowaniu wieczystym lub użytkowaniu Towarzystwa;

3) darowizny, zapisy i spadki, granty, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, środki pochodzące ze zbiórek publicznych;

4) wpływy z działalności statutowej Towarzystwa.

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

Artykuł 41

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zgromadzenie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów. Artykuł 19 ust. 7 niniejszego Statutu stosuje się.

2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Walne Zgromadzenie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów. Artykuł 19 ust. 7 niniejszego Statutu stosuje się.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Towarzystwa. Walne Zgromadzenie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele
statutowe do Towarzystwa, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Towarzystwa, po wypełnieniu jego zobowiązań.

Artykuł 42

Towarzystwo współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

Artykuł 43

1. Towarzystwo opiera działalność na pracy społecznej członków.

2. Towarzystwo może zawierać umowy o pracę oraz inne umowy.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/12″][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section full_width=”stretch_row”][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”318″ img_size=”full”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text css_animation=”bounceIn”]

TRAUMA,PRZYWIĄZANIE
I REZYLIENCJA

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWEGO
TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII PSYCHODYNAMICZNEJ

24-26 KWIETNIA 2020R.

[/vc_column_text][vc_btn title=”Zobacz więcej” style=”classic” color=”blue” size=”lg” align=”right” link=”url:http%3A%2F%2Fntpp.org.pl%2Fkonferencje%2F|||”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text]

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES:

kontakt@ntpp.org.pl

formularz_zgloszeniowy (doc)
formularz_zgloszeniowy (pdf)
ulotka_konferencja_2020[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][/vc_section]